Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Cloud Agent betreffende de verkoop, reparatie en onderhoud van computers en andere (rand)apparatuur dan wel componenten daarvan, software zoals Office 365 pakketten of anti-viruspakketten, wifi apparatuur, internetverbindingen, (mobiele en vaste/VoIP) telefonie, (reseller) hosting, het bouwen dan wel aanpassen van websites en de daarmee verband houdende producten en/of diensten van Cloud Agent.

1.2 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is voorafgaand aan of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst (elektronisch) aan de klant ter hand gesteld door Cloud Agent.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden gelden uitsluitend wanneer dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

1.4 Cloud Agent behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, al dan niet als gevolg van een wijziging in de overeenkomst tussen Cloud Agent en haar toeleveranciers. Cloud Agent informeert de klant hierover schriftelijk c.q. elektronisch op het laatst bekende post of e-mailadres van de klant, waarna deze nieuwe algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing is.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk door Cloud Agent van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten2.1 Alle offertes van Cloud Agent, in welke vorm ook zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is aangegeven. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Cloud Agent verstrekte gegevens waarop Cloud Agent zijn offerte heeft gebaseerd. Cloud Agent is niet aansprakelijk voor enige schade die bij de klant ontstaat als gevolg van onjuiste dan wel onvolledige informatieverstrekking door de klant.

2.2 Alle door Cloud Agent verstrekte afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Cloud Agent verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Cloud Agent te verrichten wezenlijk andere prestatie. Cloud Agent behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

2.3 Een overeenkomst tussen Cloud Agent en de klant komt tot stand indien een offerte door de klant schriftelijk wordt aanvaard en, voor zover de klant een aanbod doet en/of opdracht geeft, wanneer Cloud Agent de opdracht bevestigt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging.

2.4 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 De prijzen die door Cloud Agent aan de klant gecommuniceerd worden zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd zoals maar niet beperkt tot thuiskopieheffing. De betaling geschied in euro’s via in contanten dan wel via overmaking naar de bankrekening van Cloud Agent. Cloud Agent behoudt zich het recht voor om, bij prijswijziging van een toeleverancier, eenzijdig de prijs te verhogen. De klant is hieraan gebonden nadat Cloud Agent hiervan een schriftelijke/elektronische kennisgeving heeft gezonden.

3.2 De klant is niet bevoegd het aan Cloud Agent verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen of, voor zover de klant geen consument is, betaling op te schorten.

3.3 Behoudens in het geval van directe contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Cloud Agent geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de klant het bedrag van 30 dagen niet althans niet volledig voldoet aan Cloud Agent, is de klant richting Cloud Agent van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, en is hij aan Cloud Agent een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

3.4 Indien Cloud Agent richting de klant die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van de klant.

Indien de klant een consument is, worden de incassokosten in rekening gebracht volgens “het besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. De tarieven zijn alsdan als volgt:

Minimumtarief: € 40,-.
15% over eerste € 2.500,–
10% over de volgende € 2.500,–
5% over de volgende € 5.000,–
1% over de volgende € 190.000,–

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,–

Indien de klant een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 225,–.

3.5 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 4. (Op)levering en levertermijnen
4.1 Het vervoer of de verzending van goederen is voor risico van de klant, behoudens voor zover er sprake is van consumentenkoop. In geval van consumentenkoop geldt het bepaalde in artikel 7:11 BW. In ieder geval gaat het risico voor verlies, diefstal, verduistering of beschadiging over op moment dat de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht zijn van de klant dan wel een hulppersoon van de klant.

4.2 Cloud Agent is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

4.3 Indien de overeenkomst met Cloud Agent toeziet op de ontwikkeling van een website dan wordt dit na acceptatie daarvan door de klant, definitief ter beschikking gesteld. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief de content daarvan waaronder maar niet beperkt tot video’s, teksten en afbeeldingen. Cloud Agent is uitdrukkelijk niet aansprakelijk en wordt hierbij uitdrukkelijk gevrijwaard door Cloud Agent voor inbreuken op het auteursrecht van anderen als gevolg van de content op de website van de klant.

4.4 Opgegeven leverdagen en levertijden zijn bij benadering en zullen derhalve nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient Cloud Agent schriftelijk in gebreke gesteld te worden met daarin een redelijke nakomingstermijn. Opgegeven levertermijnen worden bepaald op basis van de geldende werkomstandigheden. Indien buiten de schuld om van Cloud Agent vertraging ontstaat in de bezorging, worden de opgegeven levertijden verlengd zonder dat Cloud Agent daarvoor aansprakelijk is.

4.5 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel na oplevering van de dienst en nadat het gebrek bij de klant kenbaar is geworden althans had kunnen zijn, schriftelijk te worden gecommuniceerd aan Cloud Agent.

4.6 Cloud Agent is niet gehouden tot het nakomen van de overeenkomst c.q. leveren van goederen, daaronder begrepen een wettelijke en/of contractuele garantieverplichting, indien Cloud Agent daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere, zonder daarmee limitatief te zijn, verstaan:

  • Overmacht c.q. niet nakoming van toeleverancier(s) van Cloud Agent, zonder dat dit aan Cloud Agent kan worden toegerekend en als gevolg waarvan Cloud Agent richting de klant niet kan nakomen;
  • Gebrekkigheid van zaken, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik is voorgeschreven door toeleveranciers van Cloud Agent;
  • Overheidsmaatregelen;
  • Elektriciteits-, data, telecommunicatie of internetstoringen;
  • Oorlog;
  • Uitbraak van pandemieën.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst en beëindiging
5.1 Voor zover niet anders overeengekomen worden diensten die geleverd worden door Cloud Agent, overeengekomen voor onbepaalde tijd. Opzegging van een overeenkomsten die zien op dienstverlening van Cloud Agent aan de klant kan slechts plaatsvinden op de in de overeenkomst overeengekomen wijze.

5.2 Cloud Agent is, zonder daarmee schadeplichtig te worden richting de klant, gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter indien:

a) Nakoming door de klant blijvend onmogelijk is;

b) Er sprake is van een faillissement(saanvraag), schuldsanering dan wel ondercuratelestelling van de klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
6.1 Cloud Agent behoudt zich het eigendomsrecht voor ten aanzien van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs aan Cloud Agent.

6.2 Cloud Agent is gerechtigd om haar verplichtingen die zij richting de klant nog heeft in het kader van de overeenkomst op te schorten indien de klant haar betalingsverplichting niet is nagekomen binnen de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Enige schade als gevolg van de opschorting is niet door de klant te verhalen op Cloud Agent.

6.3 Cloud Agent is bevoegd om, wanneer de klant haar betalingsverplichting niet nakomt, haar retentierecht uit te oefenen. Dit betekent dat Cloud Agent gerechtigd is om in dat geval alle goederen van de klant die Cloud Agent feitelijk in het bezit heeft in het kader van een tussen partijen geldende overeenkomst, onder zich te houden en afgifte te weigeren tot het moment dat de klant wel aan haar betalingsverplichting voldoet.

Artikel 7. Garantie
7.1 Cloud Agent verleent ten aanzien van de aan de klant geleverde goederen een zogenaamde carry-in- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu’s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers. Een carry-in garantie houdt in dat de klant er zelf voor dient te zorgen dat het product weer in het bezit komt van Cloud Agent.

7.2 De garantie voor de producten van Cloud Agent die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Cloud Agent een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardware storing voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoopbedrag.

Een en ander geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd. Dit geldt niet voor een complete samengestelde computer, echter wel voor losse onderdelen van de samengestelde computer.

7.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.

7.4 Op geïnstalleerde software wordt er 3 dagen garantie gegeven. Dit, omdat een gebruiker door verkeerd gebruikt de software kan beschadigen.

7.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Cloud Agent liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval virussen worden geconstateerd, behoudt Cloud Agent zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.

7.6 Met betrekking tot door Cloud Agent aan de klant geleverde goederen, zoals maar niet beperkt tot technische apparatuur of refurbished producten, is Cloud Agent ondanks de voorgaande artikelen tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Indien de garantie van de leverancier van Cloud Agent ten nadele afwijkt van de garantie zoals bepaald is in dit artikel, prevaleert de garantie van de leverancier van Cloud Agent.

7.7 Cloud Agent is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Het gebruik door de klant van de door Cloud Agent geleverde goederen/diensten is geheel voor eigen risico van de Klant. Cloud Agent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. Cloud Agent kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies direct of indirect immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet.

8.2 Cloud Agent is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van Cloud Agent bij de uitvoering van de overeenkomst. Met name kan Cloud Agent niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in-procedure, account en emailadres, ongeacht de redenen hiervoor.

8.3 Cloud Agent adviseert, en de klant erkent dat acties en gevolgen voortvloeiend uit dit advies volledig gebaseerd zijn op diens eigen initiatief, waarbij Cloud Agent niet aansprakelijk is voor beslissingen en resultaten die hieruit voortkomen.

8.4 Indien Cloud Agent aansprakelijk is jegens de klant voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, met een beperking van maximaal twee jaar na beëindigen contract of leveren product van de dienst en/of product waaruit de schade voortvloeit. Aansprakelijkheid van Cloud Agent voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of goodwill van de klant, schade als gevolg van programmatuur of zaken van derden, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van het onjuist gebruik van zaken wordt hierbij uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid komt alleen te vervallen indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cloud Agent.

8.5 Cloud Agent accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan.

8.6 De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet.

8.7 De klant vrijwaart Cloud Agent te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De klant die als koper van reseller webhosting en mail optreedt richting Cloud Agent is zelf verantwoordelijk voor hetgeen dat door Cloud Agent is gerealiseerd aan de hand van de wensen van de eindgebruiker. Cloud Agent kan niet aansprakelijk voor worden gesteld voor eventuele schade en de klant zal Cloud Agent vrijwaren voor eventuele schade van de eindgebruiker.

8.8 Cloud Agent is niet aansprakelijk voor schade van de klant indien Cloud Agent niet (tijdig) heeft kunnen nakomen als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 4.

8.9 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Cloud Agent ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.10 De klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Cloud Agent voortvloeiende schade.

Artikel 9. Software / websites
9.1 Voor de levering van software en websites gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld cd-rom) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Cloud Agent en/of haar licentiegevers c.q. toeleveranciers. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de klant bij uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Cloud Agent is het niet toegestaan om programmatuur of andere materialen te verveelvoudigen. Cloud Agent is niet aansprakelijk voor zover de klant in strijd handelt met het intellectuele eigendomsrecht van een derde en zal Cloud Agent ter zake vrijwaren tegen elke auteursrechtelijke aansprakelijkheid.

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens
11.1 De door Cloud Agent verwerkte gegevens zullen slechts op zorgvuldige wijze worden gebruikt en verwerkt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor een beschrijving van de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en voor alle rechten en plichten van de klant rondom de verwerking van persoonsgegevens, verwijst Cloud Agent naar de privacyverklaring en verwerkersovereenkomst op haar website (www.cloudagent.nl).

Artikel 12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overig
12.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Cloud Agent en haar klant gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

12.3 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen nietig is of vernietigd wordt, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Partijen treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen.